Algemene voorwaarden

Index

Artikel 1:           Definities

Artikel 2:           Toepassing

Artikel 3:           Algemene inkoop voorwaarden

Artikel 4:           Gebruiksvoorwaarden Isurvive.nl/.eu

Artikel 5:           Aanbod

Artikel 6:           Offertes

Artikel 7:           Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 8:           Annulering van de overeenkomst bij koop op afstand

Artikel 9:           Totstandkoming van opdracht

Artikel 10:         Wijzigen van opdracht

Artikel 11:         Annuleren van de opdracht

Artikel 12:         Garantie

Artikel 13:         Levering aan gebruiker

Artikel 14:         Dienst / product op locatie

Artikel 15:         Uitbesteding aan derden

Artikel 16:         Bijkomende kosten

Artikel 17:         Eigen personeel

Artikel 18:         Betaling

Artikel 19:         Verzuim, proces- en buitengerechtelijke kosten

Artikel 20:         Ontbinding van de overeenkomst

Artikel 21:         Duur van de overeenkomst

Artikel 22:         Opschorting, staking en ontbinding

Artikel 23:         Eigendomsvoorbehoud

Artikel 24:         Beperking aansprakelijkheid

Artikel 25:         Reclame

Artikel 26:         Overmacht

Artikel 27:         Intellectueel eigendom

Artikel 28:         Geheimhoudingsplicht

Artikel 29:         Klachten

Artikel 30:         Toepasbaar rechtsgebied

Artikel 31:         Disclaimer m.b.t. inhoud website
 

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Lid 1 De ondernemer: 
iSurvive, gevestigd te Soerendonk, ingeschreven onder nummer 53163079 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Lid 2 De gebruiker: 
De persoon, natuurlijke of rechtspersoon, die gebruik maakt van de door ondernemer aangeboden diensten.

Lid 3 De bezoeker:
De persoon, natuurlijke of rechtspersoon, die de site van de tussenpersoon bezoekt maar nog geen account heeft en dus ook geen gebruiker.

Lid 4 De diensten: 
Het aanbieden van adviezen ten behoeve van overlevings-, noodpakketten en/of de brandveiligheid. Het aanbieden van producten welke betrekking hebben op overlevings-, noodsituaties en/of brandpreventie. Deze diensten kunnen zowel op locatie als op afstand worden aangeboden.

Lid 5 De producten: 
De door ondernemer aangeboden voor menselijk beheersing vatbaar stoffelijk object alsmede adviezen al dan niet voortbrengselen van de geest.

Lid 6 Schriftelijk:
Indien het duidelijk voor de tussenpersoon de identiteit en herkomst van een via elektronische communicatie zoals e-mail verstuurd bericht vast te stellen is, is deze term gelijk aan de term schriftelijk zoals het algemene verkeer betaamt.

Lid 7 Zakelijke gebruiker:
De persoon, natuurlijke of rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Lid 8 Spoedzending:
De zending welke op verzoek van gebruiker met spoed, of woorden van gelijke strekking, moest worden verzonden.

Lid 9 Verpakking:
Alle verpakkingsvormen welke noodzakelijk zijn ter verzending van het product.

Lid 10 Opdracht:
Een verzoek van gebruiker aan ondernemer om een persoonlijk, specifiek, op maat gemaakte dienst te verrichten, al dan niet op locatie, alsmede het vervaardigen van een persoonlijke, specifiek, op maat gemaakte voor menselijk beheersing vatbaar stoffelijk object en/of het verstrekken van adviezen al dan niet voortbrengselen van de geest.

Lid 11 Overeenkomst:
De overeenstemming tussen ondernemer en gebruiker met betrekking tot een dienst, product of opdracht. Deze dient schriftelijk tot stand te komen.

Artikel 2: Toepassing

Lid 1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten aangeboden door de ondernemer.

Lid 2 Van lid 1 kan enkel en alleen worden afgeweken als dit nadrukkelijk schriftelijk is verklaard.

Lid 3 Indien bij een schriftelijke afspraak afgeweken is van deze voorwaarden dient dit nadrukkelijk op dat schrift te zijn vermeld.

Lid 4 De bewijslast ten opzichte van leden 2 en 3 ligt ten allen tijde bij de gebruiker.

Lid 5 Indien deze voorwaarden strijdig zijn met de schriftelijke afspraken tussen ondernemer en gebruiker prevaleren de onderhavige voorwaarden.

Lid 6 De gebruiker wordt voorafgaand middels elektronische weg in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van deze algemene voorwaarden.

Lid 7 De gebruiker kan gebruik maken van de diensten van de ondernemer nadat deze akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

Lid 8 Het akkoord, vereist in lid 7, wordt door ondernemer beschouwd als te zijn gegeven indien de gebruiker na het verstrekken van deze algemene voorwaarden gebruik maakt van de diensten van de ondernemer.

Lid 9 De tussenpersoon behoudt het recht tussentijds deze voorwaarden te wijzigen. Deze zullen pas van kracht zijn nadat de tussenpersoon deze op diens website heeft geplaatst.

Lid 10 De gebruiker behoudt het recht om binnen één maand nadat de algemene voorwaarden van kracht zijn geworden diens overeenkomst, welke alvorens de wijziging tot stand is gekomen, te ontbinden. Gebruiker dient dat binnen deze maand schriftelijk aan ondernemer kenbaar te maken.

Artikel 3: Algemene inkoop voorwaarden

Lid 1 Indien de gebruiker, een zakelijke gebruiker is, dient de ondernemer schriftelijk akkoord te zijn gegaan met de voorwaarden van aanbieder.

Lid 2 Indien de ondernemer niet schriftelijk akkoord is gegaan met de voorwaarden van de zakelijke aanbieder, of deze in strijd is met onderhavige voorwaarden, prevaleren de onderhavige voorwaarden.

Artikel 4: Gebruiksvoorwaarden van Isurvive.nl/.eu

Lid 1 Om gebruik te kunnen maken van de diensten van ondernemer dient de bezoeker middels de website van Isurvive een account aan te maken. Nadien wordt de bezoeker aangemerkt als gebruiker.

Lid 2 De gebruiker mag slechts één account aanmaken.

Lid 3 De ondernemer zal bij het constateren van een dubbele account het ip adres van de gebruiker laten blokkeren opdat de gebruiker geen gebruik meer kan maken van de diensten van de ondernemer.

Lid 4 De gebruiker moet zelf bij het aanmaken van diens account diens gebruikersnaam en wachtwoord bewaren.

Lid 5 De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen indien de gegevens in lid 4 vermeld, buiten toedoen van de ondernemer, aan derden bekend zijn of dat de gebruiker opzettelijk onzorgvuldig of bewust roekeloos is geweest met die gegevens.

Lid 6 De gebruiker dient bij ontdekking van hetgeen vermeldt in lid 5, om de schade te beperken, de ondernemer hiervan in kennis te stellen.

Lid 7 Het account, aangemaakt door de gebruiker, is persoonlijk en mag niet door derden, al dan niet met toestemming van gebruiker, gebruikt worden.

Lid 8 Bij het aanmaken van het account dient de gebruiker de volgende gegevens aan ondernemer te verstrekken:

 • diens volledige naam, inclusief doopnamen, roepnaam en familienaam;
 • diens adresgegevens;
 • diens geboortedatum;
 • diens e-mailadres;
 • diens telefoonnummer;
 • diens Nederlandse bankrekeningnummer

Lid 9 De ondernemer verklaart hierbij zorg te dragen dat de verstrekte gegevens enkel en alleen worden gebruikt ter vaststelling van de identiteit van de gebruiker. Deze gegevens zullen nimmer voor overige commerciële doeleinden worden gebruikt.

Lid 10 De ondernemer behoudt te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een account te schorsen of te sluiten.

Lid 11 De gebruiker dient wijzigingen van diens gegevens, zoals het afleveradres en e-mailadres tijdig aan ondernemer door te geven.

Lid 12 Als tijdig, zoals genoemd in lid 11, wordt verstaan 48 uur voor de in het aanbod geplaatste levertijd.

Lid 13 Indien gebruiker niet tijdig een wijziging heeft doorgegeven komen de extra verzendkosten voor diens rekening.

Artikel 5: Aanbod

Lid 1 De ondernemer biedt diens diensten aan op diens website of door middel van een offerte op verzoek van gebruiker.

Lid 2 Om een aanbod op de website van ondernemer te kunnen aanvaarden dient men een gebruiker te zijn.

Lid 3 De ondernemer draagt er zorg voor dat het aanbod een volledige en een nauwkeurige omschrijving omvat. Deze omschrijving bevat alle informatie die voor de gebruiker van belang zijn om een goede beoordeling en/of afweging te maken om het aanbod te aanvaarden.

Lid 4 De verzendkosten zullen voorafgaand aan de aanvaarding door gebruiker door ondernemer aan gebruiker kenbaar worden gemaakt.

Lid 5 De ondernemer en gebruiker zijn enkel en alleen gebonden aan hetgeen wat vermeld staat in het aanbod alsmede deze voorwaarden.

Artikel 6: Offertes

Lid 1 De door ondernemer verstrekte offertes zijn vrijblijvend.

Lid 2 Tenzij anders nadrukkelijk schriftelijk vermeldt is de geldigheid van de offertes beperkt tot vier weken. Na het verstrekken van deze termijn behoudt ondernemer het recht om de offerte te verhogen met tenminste 10%.

Lid 3 Indien er tijdens de termijn, zoals vermeld in lid 2, onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden plaatsvinden behoudt ondernemer het recht om de offerte te wijzigen.

Lid 4 De op de factuur en offerte vermelde prijzen zijn ten allen tijde inclusief de BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege.

Lid 5 Tenzij anders nadrukkelijk schriftelijk overeengekomen kan de gebruiker zich niet bij toekomstige opdrachten beroepen op de tarieven en aanbiedingen vermeld op een eerder afgegeven offerte.

Lid 6 Indien de ondernemer besluit op gronden zoals vermeldt in lid 3 de offerte te wijzigen zal hij gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk berichtten.

Lid 7 De gebruiker accepteert het risico dat een offerte een prijsindicatie is. Overschrijdingen van deze indicatie tot 15% behoeven dan ook niet aan gebruiker gemeld te worden.

Lid 8 De gebruiker accepteert het risico dat de prijsindicatie overschreden kan worden door toedoen van een wijziging in de verkoopvoorwaarden van derden, waaronder leveranciers van ondernemer, die benodigd waren om de dienst te voltooien.

Lid 9 Indien de verkoopvoorwaarden van derden, zoals vermeld in lid 8, in strijd zijn met onderhavige voorwaarden, prevaleren de onderhavige voorwaarden.

Artikel 7: Totstandkoming van de overeenkomst

Lid 1 De overeenkomst komt tot stand middels aanvaarding van het aanbod.

Lid 2 De aanvaarding van het aanbod dient schriftelijk te geschieden.

Lid 3 Bij de aanvaarding dienen zowel gebruiker als ondernemer op de hoogte te zijn van diens rechten en plichten.

Artikel 8: Annulering van de overeenkomst, bij koop op afstand

Lid 1 De niet zakelijke gebruiker heeft conform de wettelijke bedenktijd vermeld in artikel 46d lid 1 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek vanaf het moment van aanvaarding een bedenktijd van 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de dienst. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van  reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product  retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief  verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel  zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht,  zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze  mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd  worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via: contact@isurvive.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag  binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten.

Lid 2 De niet zakelijke gebruiker mag, binnen de termijn vermeldt in lid 1, zonder opgaaf van redenen de ondernemer verzoeken de overeenkomst te ontbinden. De ondernemer zal hiervoor overeenkomstig artikel 46d lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek geen vergoeding vragen.

Lid 3 De zakelijke gebruiker heeft een bedenktijd van 24 uur na aanvaarding van de overeenkomst.

Lid 4 Indien de zakelijke gebruiker verzocht heeft om een spoedzending geldt de bedenktermijn vermeld in lid 3 niet.

Lid 5 De gebruiker zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het door ondernemer geleverde product alsmede de verpakking van het product.

Lid 6 Indien de gebruiker gebruik maakt van diens bedenktijd dient het volledige product, en diens geleverde toebehoren met de verpakking inbegrepen, in originele staat, binnen 10 werkdagen na het aangaan van de overeenkomst, overeenkomstig de door ondernemer gegeven instructies, aan de ondernemer te retourneren.

Lid 7 Indien de gebruiker gebruik maakt van diens bedenktijd zullen de verzendkosten van heen en terug zenden van het product voor diens rekening komen.

Lid 8 Conform artikel 46d lid 4 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek kan de gebruiker de overeenkomst niet ontbinden indien:

 • het een product is waarvan de prijs verbonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de tussenpersoon geen invloed heeft;
 • het product tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de gebruiker;
 • het product duidelijk persoonlijk van aard is;
 • het product door diens aard niet teruggezonden kan worden;
 • het product snel kan verouderen;
 • de gebruiker de verzegeling van audio- en video- opnamen en computerprogrammatuur, heeft verbroken.

Artikel 9: Totstandkoming van de opdracht

Lid 1 De gebruiker dient zijn gegeven opdracht schriftelijk te bevestigen.

Lid 2 Nadat ondernemer de opdrachtbevestiging van gebruiker heeft ontvangen is gebruiker gebonden en tot schadevergoeding verplicht indien hij de opdracht tussentijds beëindigt of annuleert.

Lid 3 De ondernemer dient de bevestiging schriftelijk te aanvaarden.

Lid 4 De ondernemer is gebonden vanaf het moment dat deze de opdracht heeft aanvaard.

Lid 5 De ondernemer behoudt het recht, zonder opgaaf van redenen, een opdracht af te wijzen.

Lid 6 De ondernemer is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door ondernemer zijn bevestigd.

Artikel 10: Wijziging van opdracht

Lid 1 Indien de gebruiker na bevestiging van de opdracht de opdracht wenst te wijzigen dient hij dit tijdig en schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te maken.

Lid 2 De ondernemer dient de wijziging schriftelijk te aanvaarden. Nadien is deze van kracht.

Lid 3 De gebruiker dient de kosten verbonden aan diens wijziging van opdracht voor diens rekening te nemen.

Lid 4 De gebruiker aanvaardt het risico dat door het wijzigen van de opdracht de overeengekomen levertijd overschreden wordt.

Lid 5 Gebruiker vrijwaart, indien de gebruiker schade lijdt doordat de leveringstijd gewijzigd is door de wijziging van opdracht, ondernemer van alle aansprakelijkheid. 

Artikel 11: Annuleren van de opdracht

Lid 1 Indien gebruiker de opdracht annuleert zal ondernemer alle gemaakte kosten, met de besteedde uren inbegrepen, met een vermeerdering van 20% aan gebruiker in rekening brengen.

Lid 2 De annuleringskosten welke door derden, die in opdracht van ondernemer voor de opdracht van de gebruiker werkzaamheden hebben verricht, bij ondernemer in rekening worden gebracht, ten gevolge van de annulering van gebruiker, dienen voor rekening van gebruiker te komen.

Lid 3 Indien de werkzaamheden of zaken, tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de gebruiker, persoonlijk van aard zijn en door hun aard niet kunnen worden geannuleerd zal ondernemer de gehele offerte in rekening brengen.

Lid 4 Indien de werkzaamheden en zaken van derden in opdracht van de ondernemer voor de opdracht van de gebruiker van dien zelfde aard zijn, zoals vermeld in lid 3, zal opdrachtnemer ook deze volledig in rekening brengen.

Artikel 12: Garantie

Lid 1 De ondernemer garandeert dat het product voldoet aan hetgeen wat vermeld staat in het aanbod.

Lid 2 Indien het product aanbod niet voldoet aan hetgeen wat vermeld staat in het aanbod zijn de verzendkosten voor heen en terug sturen van het product voor de ondernemer.

Lid 3 De garantie voor het geleverde product is gelijk aan de fabrieksgarantie.

Lid 4 Indien de wettelijke garantie meer bedraagt dan de in de lid 3 vermeldde termijn prevaleren de wettelijke termijnen.

Lid 5 De garantie met betrekking tot de geleverde dienst staat vermeldt op de factuur en 
bedraagt ten minste de wettelijke termijn.

Lid 6 De garantie met betrekking tot het product en/of de dienst vervalt indien de gebruiker het product niet conform de voorschriften gebruikt.

Lid 7 Indien de gebruiker, of derden met toestemming van gebruiker, zonder toestemming van ondernemer op het product reparaties of andere werkzaamheden, pogingen, uitvoert of demonteert, of iets van gelijke strekking, vervalt de garantie.

Lid 8 Indien na onderzoek blijkt dat de gebruiker toch lid 7 heeft overtreden zullen de onderzoekskosten voor gebruiker komen, alsmede schadevergoeding bij diefstal van intellectuele eigendommen.

Lid 9 Bepaalde diensten en/of producten hebben een beperkte houdbaarheid. De gebruiker dient zelf te controleren alvorens ingebruikname of het nog gebruikt kan worden.

Lid 10 De ondernemer zal op het product en/of de dienst nadrukkelijk laten vermelden tot wanneer deze gebruikt kan worden.

Lid 11 De garantie alsmede de aansprakelijkheid vervalt indien de gebruiker in strijd met lid 9 handelt.

Artikel 13: Levering aan gebruiker

Lid 1 De levering geschiedt conform de levertijd vermeld in het aanbod.

Lid 2 Van lid 1 kan enkel en alleen schriftelijk worden afgeweken.

Lid 3 De verzending geschiedt middels aangetekende post.

Lid 4 Vanaf het moment dat de dienst en/of product in de macht is van gebruiker draagt deze het risico van verlies, waardevermindering of beschadiging.

Artikel 14: Dienstverlening op locatie

Lid 1 Op verzoek van gebruiker is het mogelijk dat de dienstverlening, of het vervaardigen van voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object alsmede adviezen al dan niet voortbrengselen van de geest, op locatie plaatsvindt.

Lid 2 Indien het in lid 1 vermelde verzoek door ondernemer wordt aanvaard middels de procedure vermeld in artikel 9 van deze voorwaarden dient gebruiker er zorg voor te dragen dat opdrachtnemer toestemming krijgt of heeft voor het betreden van de locatie.

Lid 3 Indien, als gevolg van het niet of niet tijdig verkrijgen van die toestemming, ondernemer schade lijdt dient deze voor rekening van gebruiker te komen.

Lid 4 Ondernemer is ook niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen, al dan niet van derden, veroorzaakt tijdens de dienstverlening of het vervaardigen van voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object alsmede adviezen al dan niet voortbrengselen van de geest, op locatie mits er sprake is van opzet of grove schuld.

Artikel 15: Uitbesteding aan derden

Lid 1 De offerte opgemaakt door derden, al dan niet op verzoek van de gebruiker, hebben slechts een indicatieve strekking.

Lid 2 Indien de ondernemer voor eigen risico en rekening de gehele of delen van de opdracht uitbesteedt aan derden gelden de algemene voorwaarden van die derden niet voor de gebruiker.

Lid 3 Indien de ondernemer op verzoek van de opdrachtgever de gehele of delen van de opdracht uitbesteedt aan derden gelden de algemene voorwaarden van die derden ook voor de gebruiker.

Artikel 16: Bijkomende kosten

Lid 1 Alle bijkomende kosten, gemaakt in belang van de voltooiing van de opdracht gegeven door gebruiker, dienen voor rekening van gebruiker te komen.

Lid 2 Van lid 1 kan worden afgeweken indien dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Lid 3 Alle bijkomende kosten, die ten gevolge zijn van een niet tijdige of geen aanlevering van de volgens ondernemer benodigde volledige informatie en/of materialen, dienen voor rekening van gebruiker te komen.

Lid 4 Alle extra arbeidsuren die ondernemer moet maken ten gevolge van hetgeen in lid 3 vermeldt zullen volgens het gebruikelijke door ondernemer gehanteerde honorarium worden berekend en in rekening worden gebracht.

Lid 5 Indien ondernemer gegevens moet laten controleren door een derde, zoals een accountant, en de uitkomst van controle meer dan 2% of 100 euro afwijkt van de gegevens van gebruiker komen de kosten van de controle voor gebruiker.

Artikel 17: Eigen personeel

Lid 1 Personeel in dienst van ondernemer mogen niet binnen één jaar na oplevering van de dienst en/of het product in dienst treden bij gebruiker.

Lid 2 Van lid 1 kan enkel en alleen schriftelijk worden afgeweken.

Lid 3 Alle schade volgent op de overtreding van lid 1 zullen op gebruiker worden verhaald. Waaronder tenminste het bruto jaarsalaris van de desbetreffende medewerker.

Artikel 18: Betaling

Lid 1 Indien de overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, koop op afstand, dient de gebruiker de betaling terstond, middels IDEAL, te voldoen.

Lid 2 Indien de overeenkomst een opdracht betreft dient de betaling binnen 14 dagen na ontvangst van de dienst te worden voldaan op een door de ondernemer aangewezen rekening.

Lid 3 Alle kosten verbonden aan het verhalen van de aan de ondernemer toekomende gelden zullen op de gebruiker worden verhaald.

Artikel 19: Verzuim, Proceskosten en Buitengerechtelijke kosten.

Lid 1 Ondernemer brengt voor elke herinnering, aanmaning en/of ingebrekestelling ten minste 100 euro exclusief btw in rekening.

Lid 2 Indien de gebruiker verzuimt binnen de gestelde termijn, vastgesteld in artikel 17 lid 1 en 2,de factuur te voldoen zal ondernemer gebruiker in gebreke stellen. Na de eventuele termijn, geboden in de ingebrekestelling, treedt gebruiker van rechtswege in verzuim.

Lid 3 Vanaf het moment dat gebruiker in verzuim treedt is gebruiker de wettelijke rente plus 2% verschuldigd.

Lid 4 Proceskosten, zoals deurwaarderskosten, incassokosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, ten gevolge van het verzuim van de gebruiker zullen op gebruiker worden verhaald.

Lid 5 De buitengerechtelijke kosten worden vast gesteld op ten minste 20% van het factuurbedrag met een minimum van 350,- euro excl. BTW.

Artikel 20: Ontbinding van de overeenkomst

Lid 1 De ondernemer en gebruiker behouden het recht om de overeenkomst met betrekking tot de opdracht te ontbinden indien:

 • de wederpartij te kort komt in diens nakoming;
 • de wederpartij zich dusdanig gedraagt dat er niet verlangd kan worden dat de opdracht afgerond wordt;
 • de wederpartij surseance van betaling of faillissement aanvraagt;

Lid 2 De gebruiker is bij ontbinding ten minste 50% van de overeengekomen rekening aan ondernemer verschuldigd. Tenzij de gemaakte kosten, waaronder het honorarium voor de ingebrachte uren, meer bedragen dan 50% van de afgesproken rekening, prevaleren deze kosten.

Lid 3 Alle buitengerechtelijke kosten en rechtelijke kosten die ondernemer moet maken ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst zullen voor rekening van gebruiker komen.

Lid 4 De ondernemer kan enkel en alleen in verzuim treden ten opzichte van de prestatie waarvan de gebruiker kan bewijzen dat ondernemer in verzuim is.

Lid 5 Ten opzichte van alle overige prestaties, delen van prestaties inbegrepen, waarvan de gebruiker niet kan bewijzen dat ondernemer in verzuim is behoudt gebruiker diens betalingsverplichting. Deze is na ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 21: Duur van de overeenkomst

Lid 1 Tenzij anders nadrukkelijk overeengekomen dient de overeenkomst voor bepaalde tijd te zijn overeengekomen.

Lid 2 De overeenkomst dient schriftelijk per aangetekende brief te worden beёindigd.

Lid 3 De opzegtermijn bedraagt drie maanden.

Artikel 22: Opschorting, staking en ontbinding

Lid 1 Indien gebruiker de betalingsvoorwaarden niet in acht neemt of bij betaling in gebreke blijft is ondernemer gerechtigd de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, te staken of om een bankgarantie te vragen.

Lid 2 Indien de gebruiker zijn verplichtingen jegens ondernemer niet nakomt is ondernemer gerechtigd alle bestaande overeenkomsten tussen gebruiker en ondernemer zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden.

Lid 3 Vanaf het moment dat gebruiker of ondernemer surseance van betaling of faillissement aanvraagt dienen alle overeenkomsten tussen partijen één dag eerder als ontbonden te worden beschouwd. Alsmede dat openstaande prestaties, zoals facturen, wederzijds direct opeisbaar zijn.

Lid 4 De partij die ontbindt, staakt of opschort is in de ruimste zin des woords aansprakelijk voor de gevolgen in deze, tenzij het deze partij niet te wijten is.

Lid 5 De ondernemer is gerechtigd bij opschorting, staking of ontbinding schadevergoeding voor de kosten, interesten alsmede gederfde winst te vorderen ten gevolge van de wanprestatie van gebruiker.

Artikel 23: Eigendomsvoorbehoud

Ondernemer behoudt het eigendom met betrekking tot de geleverde diensten en/of producten tot het moment dat gebruiker aan al diens verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 24: Beperking van de aansprakelijkheid

Lid 1 De aansprakelijkheid van de ondernemer is uitgesloten indien de schade is ontstaan ten gevolge van een fout of tekortkoming te wijten aan de gebruiker, de materialen van gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden:

 • indien de schade te herleiden is naar een misverstand ontstaan door een gedane mededeling, ter hand gestelde handleiding of instructie van gebruiker of van door gebruiker ingeschakelde derden;
 • indien de schade het gevolg is van een wijziging van de offerte, prijsopgaven of facturen van toeleveranciers of ondernemer;
 • indien een fout of tekortkoming voorkomen had kunnen worden door een aan gebruiker gegeven controlemogelijkheid en gebruiker die mogelijkheid achterwege heeft gelaten.

Lid 2 De aansprakelijkheid inzake indirecte schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van ondernemer zoals gevolgschade, gederfde winst, beschadigde of verloren gegevens of materialen of bedrijfsstagnatie is door ondernemer uitgesloten.

Lid 3 De aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot onderstaande schades indien deze ondernemer kan worden toegerekend. Hieronder wordt enkel verstaan:

 • de redelijke onderzoekskosten naar de omvang en oorzaak van een aan ondernemer toe te rekenen schade;
 • de redelijke herstelkosten ten gevolge van een door ondernemer gebrekkig geleverde prestatie;
 • de kosten ten gevolge van de schadebeperkingsplicht van gebruiker;

Lid 4 Twaalf maanden nadat een aan ondernemer toerekenbare schade is ontstaan komt de aansprakelijkheid van de ondernemer te vervallen.

Lid 5 Van dit artikel kan enkel en alleen schriftelijk, of bij wet, worden afgeweken.

Artikel 25: Reclames

Lid 1 De gebruiker dient binnen twee maanden na levering ondernemer schriftelijk in kennis te stellen van zichtbaar gebrek.

Lid 2 De gebruiker dient binnen twee maanden na constatering ondernemer schriftelijk in kennis te stellen van een onzichtbaar gebrek.

Lid 3 De in lid 4 vermelde constatering wordt gelijk gesteld met het moment waarop de gebruiker redelijkerwijs had kunnen constateren dat er sprake was van een onzichtbaar gebrek.

Lid 4 Indien de afwijking in het geleverde werk ten opzichte van het oorspronkelijke model, ontwerp, proef of tekening van geringe betekenis is kan gebruiker niet het werk afwijzen, de overeenkomst ontbinden of schadevergoeding vorderen.

Lid 5 Indien de gebruiker een bezwaar heeft ten opzichte van de factuur dient hij dit acht dagen na factuur datum schriftelijk aan de ondernemer te melden. Dit schort nimmer de betalingsverplichting van gebruiker op.

Lid 6 Indien een voorgenoemde termijn is verstreken, kan de gebruiker zich hier niet in rechte op beroepen, en wijst ondernemer elke vorm van aansprakelijkheid af.

Lid 7 Bij tegenstrijdigheid van de gegevens uit de administraties van gebruiker en ondernemer prevaleren de gegevens van ondernemer.

Artikel 26: Overmacht

Lid 1 Als overmacht wordt verstaan een onvoorziene omstandigheid, die buiten de macht van ondernemer, ondernemer gedeeltelijk of geheel beperken de dienst en/of opdracht naar behoren of tijdig uit te voeren.

Lid 2 De overeenkomst kan door ondernemer worden ontbonden indien er sprake is van overmacht aan diens zijde.

Lid 3 Lid 2 is mede van toepassing indien er sprake is van overmacht bij leveranciers, of derden die in opdracht van ondernemer de dienst en/of opdracht geheel of ten dele hebben uitgevoerd.

Lid 4 Ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht tenzij er sprake is van grove schuld of bewuste roekeloosheid.

Artikel 27: Intellectueel eigendom

Lid 1 Alle uit de opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten komen toe aan ondernemer.

Lid 2 Als intellectuele eigendomsrechten wordt onder andere verstaan alle rechten met betrekking tot het auteursrecht, octrooirecht en het modelrecht.

Lid 3 De werken/zaken waarop lid 1 van toepassing is zijn onder andere ontwerpen, ontwerpschetsen, illustraties, mallen, maquettes, modellen, opzetjes, materialen, bouwtekeningen en prototypes

Lid 4 Alleen de ondernemer is bevoegd om de rechten zoals vermeld in lid 2 in depot of register vast te leggen.

Lid 5 Gebruiker vrijwaart ondernemer van alle aanspraken van derden en opdrachtgever eigen intellectuele eigendomsrechten ten opzichte van de door gebruiker verstrekte zaken zoals vermeld in lid 3.

Lid 6 Onderzoek inzake intellectueel eigendomsrecht op door gebruiker verstrekte zaken dient voor rekening van gebruiker te komen.

Lid 7 Beide partijen behoeven de werken, ten behoeve van de opdracht, na voltooiing van de opdracht of beëindigen van de overeenkomst niet te bewaren.

Lid 8 Van bovenstaande leden kan enkel en alleen worden afgeweken indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 28: Geheimhoudingsplicht

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die ter kennis is genomen tijdens, voor en na de overeenkomst.

Artikel 29: Klachten

Lid 1 Indien de gebruiker een klacht heeft welke in verband staat met de overeenkomst tussen gebruiker en ondernemer dient hij deze, volledig en duidelijk omschreven, 30 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst aan de ondernemer schriftelijk kenbaar te maken.

Lid 2 De ondernemer zal trachten binnen 15 werkdagen na ontvangst van de schriftelijke klacht de klacht te beantwoorden.

Artikel 30: Toepasselijk recht

Lid 1 Het Nederlandse recht prevaleert bij zowel nationale als internationale geschillen.

Lid 2 De rechter die competent is over de vestigingsplaats van ondernemer is competent om uitspraak te doen over geschillen tussen partijen.

Lid 3 Lid 2 geldt ook voor grensoverschrijdende partijen.

Artikel 31: Disclaimer

Lid 1 De ondernemer heeft de grootst mogelijke zorg besteed aan de samenstelling van deze website. De auteursrechten en alle andere (intellectuele eigendom(s)) rechten met betrekking tot (de inhoud van) deze website, waaronder ondermeer begrepen software, audio, video, tekst en foto’s behoren toe aan de ondernemer of haar licentiegevers.

Lid 2 Samenstelling en inhoud van de website: De inhoud van www.isurvive.nl/.eu is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel de ondernemer tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt de ondernemer expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Lid 3 De ondernemer garandeert niet dat deze internetsite ten alle tijden foutloos of ononderbroken zal functioneren

Lid 4 Informatie van derden, producten en diensten: Wanneer de ondernemer hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt betekent dit niet dat de ondernemer de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of instaat voor de informatie verstrekking op deze websites. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. De ondernemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door de ondernemer niet geverifieerd.

Lid 5 Links: Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer is het niet toegestaan links naar sites van de ondernemer aan te bieden.

Lid 6 Uitsluiting van aansprakelijkheid: Isurvive aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Isurvive op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Isurvive of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

Lid 7 De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en haar medewerkers van de onderneming.

Lid 8 Toepasselijk recht: Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Lid 9 Wijzigingen: De ondernemer behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.